ගෝලීය මැටි භාණ්ඩ සටහන් පොත

සෙරමික් ප්‍රජාව සමඟ ආශ්වාදය සහ තොරතුරු බලන්න සහ බෙදාගන්න!
#NoSecretsIn Ceramics

මැටි භාණ්ඩ ලොගය
නොදන්නා සාමාජික

මේදය

මම 2023 වසරේ අගභාගයේදී Studio හිදී මෙම කෑමක් හැදුවා Clay: Pottery passion 254 Glaze: Special Effect: Botz plus දාරය දිගේ

වැඩිදුර කියවන්න "
1න් 10-127 සටහන් පෙන්වමින්

ඔබේ පිඟන් භාණ්ඩ පිළිබඳ වාර්තා තබා ගන්න

ඔබගේ ගිණුමට ලොග් වීමට ඔබගේ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය ඇතුළත් කරන්න