සෙරමික් ද්රව්ය සහ වට්ටෝරු

සෙරමික් ද්‍රව්‍ය සහ ග්ලේස් වට්ටෝරු පිළිබඳ ගෝලීය ලැයිස්තුවක්
#NoSecretsIn Ceramics

Chrysanthos Stoneware Clear Glaze I

Chrysanthos Matt Glazes H – Clear

Chrysanthos High Fire Exotics – Low Sheen Clear

Chrysanthos High Fire Glazes – Clear

Chrysanthos High Fire Exotics – Tanzanite

Chrysanthos Superior Glazes – Clear

Chrysanthos Ultra Stains – Dark Grey

Chrysanthos High Fire Exotics – Gun Metal

Chrysanthos High Fire Exotics – Bronze Metal

Chrysanthos High Fire Exotics – Crackle Clear

1 10-1957 වට්ටෝරු පෙන්වමින්

ඔබේම වට්ටෝරුවක් සාදන්න සහ බෙදාගන්න

ඔබගේ ගිණුමට ලොග් වීමට ඔබගේ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය ඇතුළත් කරන්න